Chcesz pracować w środowisku międzynarodowym
związanym z rynkiem finansowym?
Zapraszamy do nas!

Ruszyła rekrutacja na nowy kierunek na studiach stacjonarnych I stopnia –
„Nowoczesne finanse międzynarodowe”
z dofinansowaniem z Unii Europejskiej!


Dzięki dofinansowaniu czesne na studia wynosi tylko 3000 zł rocznie!

Studenci zagraniczni zostaną objęci dodatkowym wsparciem finansowym
w postaci stypendium w wysokości do 1500 zł miesięcznie.

Międzynarodowy program kształceniazostał przygotowany w oparciu o wzorce wzorce Imperial College London –jednej z najlepszych brytyjskich uczelni.

Wykłady będą prowadzone także przez zagranicznych wykładowców z bogatym doświadczeniem w dziedzinie finansów międzynarodowych.

Integralną częścią studiów jest Międzynarodowa Szkoła Letnia - „International Leadership Academy”,realizowana w okresie wakacyjnym, po I i II roku kształcenia. To doskonała okazja na podniesienie umiejętności interpersonalnych i liderskich oraz przygotowania się do wejścia na polski rynek pracy.

Zobacz także:

1c
1b

Celem głównym projektu jest dostosowanie kształcenia na kierunku Finanse i Rachunkowość do wymogów współpracy międzynarodowej poprzez opracowanie i prowadzenie nowego, międzynarodowego programu kształcenia.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin realizacji projektu: 1.05.2017 r. – 30.09.2019 r. Dofinansowanie projektu z UE wynosi 2901656,00 PLN.